Lễ Tạ Ơn Tân Linh Mục Phêrô Nguyễn Trường Tú,sss 25/11/2017