Suy Niệm Với Thánh Eymard - Tông Đồ Thánh Thể - Tháng 10

Suy Niệm Với Thánh Eymard - Tông Đồ Thánh Thể - Tháng 10

“Chúng ta hãy ngắm nhìn Thiên Chúa cùng sự nhân lành của Ngài trong mọi sự. Chúng ta hãy yêu mến những hành động quan phòng của Ngài vốn khôn ngoan và đầy ân sủng.” (Thánh Eymard)