Ngày Sống Thánh Thể 2018

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, đám đông và trong nhà

 Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng, mọi người trên sân khấu, đám cưới và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười

Trong hình ảnh có thể có: 3 người

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 7 người

Trong hình ảnh có thể có: 19 người, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, hoa, thực vật và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang đứng, thực vật, hoa, bàn và trong nhà