Tuần Tin Hội Đồng Giám Mục Việt Nam Số 45/2018 ( 04/10/2018)